Zpět

Vánoční soutěž pro vás

Přidáno: 9. 11. 2016 13:25:47 Počet shlédnutí: 929

09 Listopad 2016

Než u nás nakoupíte zatočte si na kole štěstí

Vánoce se blíží a proto rozdáváme dárky také my. Než u nás nakoupíte, zkuste si na našem kole štěstí vytočit jednu z 200 slev na nákup ve výši 1-10%. Ušetřené peníze se Vám třeba budou hodit na další dárky. 

Kolo štěstí

 

Pro ty co rádi čtou, tak zde jsou kompletní pravidla soutěže: 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE "Kolo štěstí" (dále jen "pravidla")

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Kolo štěstí" (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.


Technickým správcem soutěže je: Wifcom a.s. se sídlem: Miličín 299, 257 86, Miličín, IČ: 24192830, DIČ: CZ24192830, spisová značka 17735 B vedená u Městského soudu v Praze.

Organizátorem a zadavatelem soutěže je: Václav Černý – Ohňostroje Černý, Daleké Dušníky 2, Dobříš, 26301 IČO:04922131

I. Termín konání soutěže
Soutěž bude probíhat v termínu od 10.11.2016 do 20.12.2016včetně (dále jen "doba konání soutěže") nebo do vyčerpání všech výher ( podle toho,která událost nastane dříve) na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

II. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 13 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit soutěže a to v době konání soutěže, která je umístěna na www.facebook.com/ohnostrojecerny a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.

III. Výhry v soutěži a jejich předání
V soutěži se hraje o výhry. Výhrami jsou: slevy ve výši 1-10%,  přičemž přesné množství a druh určuje organizátor a zadavatel soutěže.
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
Soutěžící bude v případě výhry soutěžní aplikací vyzván k vyplnění adresy pro zaslání výhry. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.
Výhry budou odeslány prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiného organizátorem a zadavatelem zvoleného doručovatele jako doporučená zásilka, na adresu na území České republiky, kterou uvede účastník na facebookových stránkách zadavatele. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 8 týdnů od skončení daného kola soutěže. V případě, že se výherci nepodaří doručit cenu na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká v plné míře nárok výherce na získání této ceny. Takto nepřevzaté ceny propadají k následnému použití k dalším účelům organizátora a zadavatele soutěže.
Organizátor a zadavatel soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky v dané formě, propadá výhra bez náhrady ve prospěch organizátora a zadavatele soutěže a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn propadlou výhru užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Soutěž
Soutěž probíhá prostřednictvím facebookové aplikace "Kolo štěstí", kdy soutěžící hraje o ceny blíže určené v článku III. těchto pravidel.
Výhru získá soutěžící v případě, že při roztočení kola štěstí ukáže šipka na možnost „Vyhráváš".

V. Účast v soutěži a určení výherců
Uživatel Facebooku se stává soutěžícím ve chvíli, kdy potvrdí, že souhlasí s tím, aby o něm aplikace získala informace (veřejný profil a e-mailová adresa). Toto lze upravit tlačítkem "Upravit poskytované informace", kde uživatel může zaškrtnout neposkytnutí e-mailu. Soutěžním úkolem je zadání čtyřmístného kódu na číselníku aplikace "Tipni a vyhraj".
V případě roztočení kola štěstí, kdy šipka ukáže na možnost „Vyhráváš" bude hráč po gratulaci vyzván k vyplnění informací. Z důvodu zaslání výhry jsou požadovány následující údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, ulice, obec, PSČ a stát.
Účastník může soutěžit vícekrát. Pokusy navíc získá zadáním své e-mailové adresy, odesláním pozvánky do soutěže, vytočením „Dalšího pokusu" na kole štěstí či může zkusit soutěžit další den.
Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodovat a určovat v době trvání soutěže: Dobu trvání soutěže, počet a druh výhry uvedené v rámci této soutěže, přičemž výslovně se uvádí, že zadavatel je oprávněn stanovit množství výher pro danou soutěž. V případě, že organizátorem a zadavatelem určené množství výher je v průběhu soutěže vyhráno ještě před datem ukončení celé soutěže, není organizátor a zadavatel povinen tento počet výher jakkoliv zvyšovat a soutěžícímu nárok na výhru nevzniká a to ani v případě, že by mu jinak nárok na výhru dle článku IV. těchto soutěžních pravidel vznikl.
V každé soutěži se hraje o předem přesně stanovený počet výher.
Registrace na soutěžním webu a účast v soutěži je bezplatná.

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze firmy organizátora a zadavatele s názvem Václav Černý – Ohňostroje Černý, Daleké Dušníky 2, Dobříš, 26301 IČO:04922131(dále jen "Společnost"), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, obec bydliště, emailovou adresu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VII. Závěrečná ustanovení
Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na soutěžním webu soutěže: www.facebook.com/ohnostrojecerny
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na facebookové stránce www.facebook.com/ohnostrojecerny
Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Podmínky vztahu účastníka k organizátorovi a zadavateli v těchto pravidlech upravené se vztahují i na vztah zadavatele - organizátora a účastníka.
Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
V Praze dne 9.11:2016

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info